Search engine marketing

PageRank thước đo tầm quan trọng tương đối của trang web

06-08-2014
Page rank là một thuật toán tinh vi của google search để xếp hạng website. Page rank được đặt theo tên của Larry Page, một trong những người sang lập ra Google PageRank là một phương pháp đo lường tầm quan trọng của các trang web.

Page rank là một thuật toán tinh vi của google search để xếp hạng website. Page rank được đặt theo tên của Larry Page, một trong những người sang lập ra Google PageRank là một phương pháp đo lường tầm quan trọng của các trang web.

Google PageRank là hệ thống kiểm định giá trị liên kết nhận được, dựa vào số lượng và chất lượng liên kết để quyết định tầm quan trọng của trang web. Ngoài ra PageRank còn được tính dựa trên những yếu tố khác mà Google không công khai , vì hiện tượng tra đổi mua bán backlinh đã và đang xảy ra ngày càng nhiều. Mặc dù đã bị cảnh cáo nhưng người làm SEO vẫn không tỉnh ngộ.

Tầm ảnh hưởng của PageRank

Thuật toán đưa ra giả sử một vũ trụ nhỏ của bốn trang web: A, B, C và D. Liên kết từ một trang với chính nó, hoặc nhiều liên kết đi từ một trang duy nhất đến một trang duy nhất, được bỏ qua. PageRank được khởi tạo với giá trị tương tự cho tất cả các trang. Trong hình thức ban đầu của PageRank, tổng PageRank trên tất cả các trang là tổng số trang trên trang web tại thời điểm đó, do đó, mỗi trang trong ví dụ này sẽ có giá trị ban đầu của 1 Tuy nhiên, các phiên bản sau của PageRank, và còn lại của phần này, giả định một phân bố xác suất giữa 0 và 1 Do đó giá trị ban đầu cho mỗi trang là 0,25.

PageRank chuyển từ một trang cho các mục tiêu của liên kết đi của mình khi phiên bản kế tiếp được chia đều cho tất cả các liên kết đi.

Nếu các liên kết duy nhất của hệ thống là từ các trang B, C, D và A, mỗi liên kết sẽ chuyển 0,25 PageRank A khi phiên bản kế tiếp, với tổng số 0,75.

PR (A) = PR (B) + PR (C) + PR (D).

Giả sử thay vào đó trang B có một liên kết đến trang C và A, C đã có một trang liên kết đến trang A, D và các trang có liên kết đến tất cả ba trang. Vì vậy, khi phiên bản kế tiếp, trang B sẽ chuyển một nửa giá trị hiện tại của nó, hoặc 0.125, trang A và một nửa khác, hoặc 0.125, trang Trang C. C sẽ chuyển tất cả các giá trị hiện có của mình, 0,25, với chỉ trang mà nó liên kết tới, A. Kể từ khi D có ba liên kết đi, nó sẽ chuyển một phần ba giá trị hiện tại của nó, hoặc xấp xỉ 0.083, A. Sau khi hoàn tất lặp này, trang A sẽ có một PageRank của 0,458.

PR (A) =PR (B) /2  + PR (C) /1 + PR (D) /3 .

Nói cách khác, PageRank theo bằng một liên kết ra bên ngoài bằng các tài liệu của riêng PageRank số điểm chia cho số lượng các liên kết đi L ().

PR (A) =PR (B) /L(B) + PR (C) / L(C) + PR (D) / L(C) .

Trong trường hợp chung, giá trị PageRank cho bất kỳ trang u có thể được thể hiện như:

PR (u) = PR(v)/ L(v)   v thuộc B(u)

Tức là giá trị PageRank cho một trang u phụ thuộc vào các giá trị PageRank cho mỗi v trang, chứa đựng trong tập Bu (tập hợp tất cả các trang có chứa liên kết đến trang u), chia cho số L (v) các liên kết từ trang v.

Thuật toán của Googlebot xác đinh PageRank

Tuy Google PageRank là một trong những thước đo quan trọng để xác định thứ hạng của website , nhưng không phải là duy nhất. Nếu trang A có PageRank cao hơn trang B nhưng nội dung không chất lượng, không đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của con người thì trang B vẫn sẽ được đánh giá cao hơn và tất nhiên thứ hạng sẽ hơn trang A.

MAROTA - HỌC THẬT LÀM THẬT